Generalforsamlings & vedtægter

Ordinær Generalforsamlinger

Beskrivelse

Her kan du finde vedtægter som du kan downloade i PDF form.

Nedenunder vil der blive løbende opdateret med generalforsamlings aktiviter.

klik her for at downloade vedtægterne.

Galleri
General forsamling D. 24 februar kl.13.30

d. 24. februar kl. 13.30

I Fælleshuset, Mjølnerparken 112, 2200 Kbh. N

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent: John Berg Larsen vælges som dirigent. John Konstaterer at generalforsamling er rettidigt indkaldt 4 uger før afholdelse ved udsendelse den 17. januar 2020. Dagsorden, regnskab, budget og forslag til ændring af vedtægter er udsendt den 15. februar 2020. Dagsorden godkendes af forsamlingen.
  2. Aflæggelse af beretning og diskussion af fremtidigt arbejde: Formand Janni Milsted aflægger bestyrelsens beretning. Janni omtaler at de afholdte kurser fortsætter som hidtil, dog ændres hjælp til IT spørgsmål, således at der fra       1. marts vil være hjælp hver torsdag kl. 12-14. – Vi har indgået aftale med Foreningen Let om medlemsregistrering og udsendelse af kontingent opkrævning, da banken ikke længere yder den service. I den forbindelse har ny kasserer Anders Holm haft et stort ekstra arbejde, ved siden af det i forvejen store arbejde i den daglige drift og administration– Den ny hjemmeside er nu etableret, og medlemmer opfordres til at kigge på den. – I kraft af at foreningen modtager kommunalt tilskud via § 79, deltager formanden i både det lokale- og det centrale Samarbejdsforum, hvor forskellige relevante emner om ældre mennesker drøftes, i det forgangne år har især temaer ang. demens været på dagsordenen. – Foreningen har deltaget i Danske Seniorers arrangement på kulturnatten, og i arrangementet Spring for Livet. Desuden er vi omtalt i Københavns Kommunes Aktivitetskatalog. – Sommerudflugten er gået til Jægerspris, og i december var der udflugt til julemarked på Gisselfeld Slot.- I 2020 vil vi igen søge om deltagelse i Spis Sammen arrangement, det bliver i uge 17, men de nærmere detaljer er endnu ikke planlagt.I Mjølnerparken bliver 2 blokke frasolgt, herunder opgang 48, hvor foreningen har til huse, den planlagte ombygning går ikke i gang de første par år.                                              Bente Holm oplyser, at Sommerturen i år bliver den 10. juni til Stege, hvor vi skal besøge Samlermuseet, og spise frokost samme sted. Kaffen indtages på hjemvejen. 

Tovholderne supplerer fra kurserne: Annette Bach beretter fra onsdagsklubben, at der har været 48 arrangementer i det forgangne år. Annette fremhæver nogle af de særlige begivenheder. Bente Holm melder fra stolegymnastik, at der er godt fremmøde. Det samme meddeler: Birte Juul Petersen fra stavgangshold og madklubben, Elsemarie Wolff fra varmt vands gymnastik, Birgit Simonsen fra fitness, og Kirsten Pedersen fra gymnastik.

Et medlem Agnes Ruben oplyser, at hun har skrevet om pensionistlivet til Rigsarkivet, og herunder omtalt onsdagsklubben, som hun holder meget af at komme i. 

  1. Forelæggelse af regnskab samt budget: Kasserer Anders Holm fremlægger regnskab og budget som på forhånd er udsendt. Regnskab sættes til afstemning og vedtages med applaus. Herefter sættes budget til afstemning, og vedtages ligeledes med applaus
  2. Forslag til ændring af vedtægter. Bestyrelsen anbefaler, at resten af dagsorden behandles efter de netop besluttede vedtægter. Dirigenten forhører sig om forsamlingen kan tilslutte sig, at resten af mødet behandles efter de nye vedtægter, såfremt disse vedtages. Dette tilslutter forsamlingen sig.                   Ulla Nørgaard og Anders Holm fremlægger ændringsforslag til vedtægter. Forslaget er på forhånd udsendt, og de foreslåede ændringer er markeret med rødt. Dirigenten oplyser at vedtægter skal besluttes med 2/3 dels flertal af de fremmødte, og at der i dag er fremmødt 48 medlemmer. Forslaget sættes til afstemning, og vedtages enstemmigt ved håndsoprækning. 
  3. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår, at max. beløbet på de betalingskort, som i h.t. vedtægtens § 14 kan udstedes til både formand og kasserer sættes til 10.000 kr.. Forslaget sættes til afstemning og vedtages enstemmigt.
  4. Fastsættelse af kontingent: Det foreslås at kontingent fortsættes uændret. Forslaget vedtages enstemmigt.
  5. Valg: Formand Janni Milsted er på valg for 2 år, og modtager genvalg. Vælges med applaus. Bestyrelsesmedlemmer Else Marie Wolff og Birte Juul Petersen er på valg for 2 år. Begge modtager genvalg, og vælges med applaus. Bestyrelsesmedlem Annette Bach er på valg for 2 år, og modtager ikke genvalg. Kirsten Pedersen foreslås som nyt medlem af bestyrelsen, og vælges med applaus. Suppleant Birgit Petersen på valg for 1 år, modtager genvalg, og vælges med applaus. Suppleant Birgit Tinndahn på valg for 1 år, modtager ikke genvalg. Ny suppleant Vibeke Andersen vælges med applaus. Intern revisor Lone H. Andersen på valg for 1 år, modtager genvalg og vælges med applaus. Intern revisor Per Elowsson på valg for 2 år, modtager genvalg og vælges med applaus. Ny intern revisor suppleant Solveig Pedersen vælges med applaus. 
  6. Eventuelt: Janni Milsted takker afgående bestyrelsesmedlem Annette Bach for hendes store arbejde med onsdagsklub og funktion som sekretær gennem hele foreningens levetid. Annette takkes også for, at hun fortsat vil være aktiv i onsdagsklubben. Annette fortæller, at hun deltog i den stiftende generalforsamling, og her blev valgt som suppleant. Annette overrækkes forskellige smågaver til brug for hygge og underholdning.

Referent Ulla Nørgaard

Bestyrelsen
Janni Milsted

Bestyrelsens formand

Ulla Nørgaard Pedersen

Næstformand

Anders Holm

Kasserer

Annette Bach

Sekretær

Else Marie Wolff

Bestyrelsesmedlem

Birte Juul Petersen

Bestyrelsesmedlem

Bente Holm

Bestyrelsesmedlem

Birgit Tinndahn

Suppleant

Birgit Petersen

Suppleant